ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญชนก สิริบุญตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,10:07  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : : รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ
ชื่ออาจารย์ : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2560,22:09  อ่าน 678 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2560,22:09  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญชนก สิริบุญตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,12:39  อ่าน 539 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ มะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,11:11  อ่าน 689 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิเคราะห์ค่านิยมของคนไทย จากการศึกษาสำนวนไทย
ชื่ออาจารย์ : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2559,11:40  อ่าน 649 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส วิชาเคมี 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2559,16:44  อ่าน 1283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาฟิสิกส์ 1 ว31201 เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล เสารางทอย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2559,13:44  อ่าน 812 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ มะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2558,13:56  อ่าน 1569 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด โลกของเราและทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางจันทราณี วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2558,06:04  อ่าน 849 ครั้ง
รายละเอียด..