ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทภัทร ยะปัญญา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนนท์ธเทพ ตานยวง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1