ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภราดร หมื่นโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายธนกฤต หนักหล่อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางมณีภัทร์ รางแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรทนน กันฟอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางอมรรัตน์ ภาภัคดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางธัญวรัตน์ กุลวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศรินทรา คชสินธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2