ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภราดร หมื่นโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล
ครู คศ.3

นายธนกฤต หนักหล่อ
ครู คศ.3

นางมณีภัทร์ รางแดง
ครู คศ.2

นางสาวรทนน กันฟอง
ครู คศ.3

นางอมรรัตน์ ภาภัคดี
ครู คศ.2

นางธัญวรัตน์ กุลวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวศรินทรา คชสินธุ์
ครู คศ.1