ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำนาจ จิตอารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธราภพ ยานการ
ครู คศ.2

นายพิศุทธิ์ รัตนะวงศ์
พนักงานราชการ

นายบรรเจิด คำชนะ
ลูกจ้างประจำ

นายรัชพล ไชยวงค์
พนักงานราชการ