ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจินดา ยังศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรุณ ชราชิต
ครู คศ.3

นางสะใบทิพย์ ศริวัฒนานนท์
ครู คศ.3