ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจินดา ยังศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรุณ ชราชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสะใบทิพย์ ศริวัฒนานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1