ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางสาววิมลมาศ สุทธการ
พนักงานธุรการ

นายณัฐกมล อินทำ
วิชาพลศึกษา

นายนพพร สมบูรณ์ชัย
วิชาฟิสิกส์

นายเจณภพ วิถาร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี