ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ สมศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางกรรณิการ์ ตามัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรัชนี พรหมรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4