ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ สมศักดิ์
ครู คศ.2

นางกรรณิการ์ ตามัย
ครู คศ.3

นางสาวรัชนี พรหมรักษ์
ครู คศ.2

นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร
ครู คศ.2