ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัญจวน คำชนะ
ครู คศ.3

นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง
ครู คศ.3

นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
ครู คศ.2

นางทัศนีย์ มะโน
ครู คศ.2

นางจันทราณี วงศ์จันทร์
ครู คศ.2

นางวิไล เสารางทอย
ครู คศ.3

นางวชิรญาณ์ มาผิว
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ เนตรวีระ
ครู คศ.1