ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนงลักษณ์ รักษาพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมนึก จันทรักษ์
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางลำแพน บูรณะชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางอินทิราลักษณ์ นันไชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวธัญชนก เขื่อนเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางอุบล เครือคำอ้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3