ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนงลักษณ์ รักษาพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมนึก จันทรักษ์
ครู คศ.4

นางลำแพน บูรณะชาติ
ครู คศ.3

นางอินทิราลักษณ์ นันไชย
ครู คศ.2

นางสาวธัญชนก เขื่อนเมือง
ครู คศ.2

นางอุบล เครือคำอ้าย
ครู คศ.3