ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุฬารัตน์ สุทธการ
ครู คศ.3

นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ครู คศ.3

นางชิษณุชา รินฤทธิ์
ครู คศ.3

นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์
ครู คศ.3