ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจรัส ลำทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีระพงษ์ ณ น่าน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระ ยะปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา