ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจรัส ลำทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระ ยะปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา