ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายธนาวัฒน์ ธนะศรี
วิชาพลศึกษา

นายกฤษดา ขันทะสีมา
วิชาพลศึกษา

นางสาวกิตติกานต์ กิตติยังกุล
วิชาเคมี

นางสาวสุชานาฎ คันธรักษา
วิชาภาษาไทย

นายพีรภาส ถุงเสน
วิชาเคมี