โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
E-Service

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ (E-Office) 

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการออนไลน์ (E-MONEY)

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)

ระบบข้อมูลสารสนเทศ (SESA)