โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" (ฉบับภาษาไทย)  >>คลิก<<
2. ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" (ฉบับภาษาอังกฤษ)  >>คลิก<<
3. ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" (ฉบับภาษาจีน)  >>คลิก<<