โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      1. การสรรหาครูอัตรจ้าง  >>คลิก<<
      2. การเลื่อนเงินเดือน  >>คลิก<<