โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
ข่าวประชาสัมพันธ์

WebPage : Chiangklang Prachapattana School
ข่าวประชาสมพันธ์ทั่วไป : ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสมพันธ์วิชาการ : ข่าววิชาการ
Adobe Acrobat Document O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.35 MB