โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

>> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2563  >>คลิก<<
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  >>คลิก<<
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2)  >>คลิก<<
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  >>คลิก<<
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  >>คลิก<<
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  >>คลิก<<
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)  >>คลิก<<
 8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) 
  >>คลิก<<
 9. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  >>คลิก<<
 10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษา >>คลิก<<
 11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)  >>คลิก<<
 12. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
  ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  >>คลิก<<
 13. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
  (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553  >>คลิก<<
 14. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2554  >>คลิก<<
 15. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2557  >>คลิก<<
 16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559  >>คลิก<<
 17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560  >>คลิก<<
 18. คำสั่ง สพฐ ที่1499/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555  >>คลิก<<
 19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550  >>คลิก<<
 20. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553  >>คลิก<<
 21. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  >>คลิก<<
 22. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  >>คลิก<<
 23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาฯ  >>คลิก<<

>> กฎหมายอื่นๆ  
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561  >>คลิก<<
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
  >>คลิก<<