ผลงานผู้บริหาร
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2556
พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา